جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه آبرسانی

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه خط انتقال آب از سید قلی به شهر صنعتی کاوه با حضور معاون مهندسی و توسعه شهر صنعتی کاوه،مدیران و ناظرین پروژه و همچنین مدیران شرکت جهاد نصر کوثربه عنوان پیمانکار پروژه برگزار شد
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/27

Template Design:Dima Group