جلسه اقتصادی مقاومتی استان مرکزی

جلسه راهبردی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور استاندارمرکزی در شهر صنعتی کاوه برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/20

Template Design:Dima Group