نصب تیر روشنایی در خیابان آزادگان جنوبی

عملیات نصب 35 تیر روشنایی و کابل کشی در خیابان آزادگان جنوبی در دست اجراست
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/18

Template Design:Dima Group