بازدید مدیران بنادر و دریانوردی کشور از منطقه ویژه کاوه

بازدید خسرو سرایی مدیرکل لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی و حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی وآقای تخمه چیان معاون مدیر کل بازرگانی و بازار یابی راه آهن ج.ا.ا از شهرصعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/9/11

Template Design:Dima Group