بازدید مدیر عامل محترم از روند ساخت دو سوله جدید منطقه ویژه

بازدید مهندس صادقی زاده مدیر عامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه از روند احداث سوله های k.l منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/6/24

Template Design:Dima Group