مراسم تکریم و معارفه رئیس جدیدگمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه

در این مراسم از خدمات علیرضا کرمی به عنوان رئیس سابق تقدیر و فرامرز امیدی به عنوان رییس جدید گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه معرفی شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/4/20

Template Design:Dima Group