همایش بهینه سازی مصرف برق در صنایع شهر صنعتی کاوه

با همکاری روابط عمومی شرکت شهر صنعتی کاوه و شرکت توزیع برق شهرستان ساوه همایش بهینه سازی مصرف و تعامل با صاحبان صنایع جهت گذر از ایام پیک 98 برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/3/22

Template Design:Dima Group