نشست مهندس آقازاده با سرمایه گذاران چینی

نشست معاون امور شهری شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه با سرمایه گذاران چینی
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/3/20

Template Design:Dima Group