بازدید مهندس صادقی زاده از مزرعه گلستان

مهندس صادقی مدیر عامل شرکت شهر صنعتی کاوه و مهندس آقازاده معاون امور شهری از مزرعه گلستان شهر صنعتی کاوه بازدید نمودند.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1398/1/24

Template Design:Dima Group