اختتامیه ارزیابی نظام تعالی و پیشرفت شرکت شهر صنعتی کاوه

اختتامیه ارزیابی نظام تعالی و پیشرفت شرکت شهر صنعتی کاوه
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/7

Template Design:Dima Group