بازدید ارزیابان نظام تعالی و پیشرفت شهر صنعتی کاوه

گروه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت،صبح امروز به همراه مهندس آقا زاده معاون امور شهری و مهندس شوشتری مدیرتعالی سازمانی و همچنین برنامه ریزی و کنترل پروژه از قسمتهای مختلف شهر صنعتی کاوه اعم از منطقه ویژه اقتصادی کاوه، هاب سوخت ، تصفیه خانه و قسمت مسکونی بازدید بعمل آوردند .
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/7

Template Design:Dima Group