بازدیدمعاون امور شهری از اجرای کلکتور خط جدید

بازدیدمهندس آقا زاده معاون امور شهری از پروژه اجرای کلکتور خط جدید انتقال آب شهر صنعتی کاوه
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/11/6

Template Design:Dima Group