بازدید مهندس آقازاده از پروژه خط انتقال آب

بازدید مهندس آقازاده از پروژه خط انتقال آب از منطقه سید قلی به شهر صنعتی کاوه
عکاس :
تاریخ : 1397/10/27

Template Design:Dima Group