پروژه روشنایی خیابان آزادگان جنوبی

با تلاش پرسنل زحمتکش واحد برق و تاسیسات مرحله اول روشنایی خیابان آزادگان جنوبی به اتمام رسید.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/10/24

Template Design:Dima Group