کمیته پشتیبانی و مالی اجلاسیه

اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی به ریاست مهندس آقازاده در شهر صنعتی کاوه برگزار شد.
عکاس : جاپلقی
تاریخ : 1397/10/12

Template Design:Dima Group