امروز: جمعه, 04 اسفند 1396
ورود / عضویت

وارد حساب کاربری خود شوید

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
1
2
3
Slider

 

فصل اول- كليات

ماده 1 -در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود

كشور : كشور جمهوري اسالمي ايران

مناطق : مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اســامي ايران

دبيرخانه : دبيرخانه شــوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي

سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي

مقررات : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي

كارگر : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند.

كارفرما : شخصي اســت حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حســاب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كند.

كارگاه : محلي اســت كه كارگر به درخواســت كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.

مزد : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.

مزد ثابت : مجموع مزد شــغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.

حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شــود، حقوق ناميده مي شود.

مدت كار : مدت زماني كــه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. ماده 2 -كليه كارگران، كارفرمايــان و كارگاه هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب نامه هستند.

تبصره- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توســط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين تصويب نامه نخواهد بود.

ماده 3 -نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. سازمان هر منطقه مي تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشــان ضمانت هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات ياد شــده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت نامه هاي اخذ شده تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايند.

ماده 4 -سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تامين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مســكن، تاسيســات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني، و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد .

ماده 5 -وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مســايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 -سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب مي شود.

تبصره 2 -سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

ماده 6 -بازرســان كار از كارگاه هاي مشمول اين تصويب نامه بازرســي به عمل مي آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نســبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه هاي قانوني بازرسان كار در فرصت هاي مقرر اقدام نمايند.

فصل دوم- قرارداد كار

ماده 7 -قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگــر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي دهد.

تبصــره 1 -در صورت نامعين بــودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي شود.

تبصره 2 -در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد دايمي تلقي مي شود.

تبصره 3 -در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد(مگر در موارد پيش بيني شده در قرارداد كار) در صورت فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.

ماده 8 -ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، موثر نمي باشد.

ماده 9 -رعايت شــرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است. الف- مشروعيت مورد قرارداد ب- معين بودن موضوع قرارداد پ- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال و يا انجام كار مورد نظر

تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.

ماده 10 -قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد : الف- نوع كار، حرفه يا وظيفه اي كه كارگر عهده دا

ر خواهد شد ب- حقوق، مزد و مزايا پ- ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها ت- محل انجام كار ث- تاريخ انعقاد قرارداد كار ج- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد چ- مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي شود ح- چگونگي حل و فصل اختلافــات با توجه به مفاد اين تصويب نامه خ- نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب نامه د- ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند .

تبصره 1 -قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2 -سازمان منطقه نمونه هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه ها را به دو زبان- كه يكي از آنها فارسي خواهد بود- تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11 -كارفرما مي تواند مدتي را به نام دوره آزمايشــي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي تواند بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. مدت دوره آموزشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه‌ نخواهد بود. در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آموزشي يا پايان آن خاتمه مي يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره- انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده 12 -قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد : الف : فوت كارگر ب- بازنشستگي كارگر پ- از كار افتادگي كلي كارگر ث- انقضاي مدت قراردادهاي كار با مدت معين ت- پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است ج- فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب نامه پيش بيني شده است. چ- استعفاي كارگر

ماده 13 -هر گاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين نامه انضباطي كار ميباشد مي تواند به مرجع حل اختلاف پيش بيني شده در اين تصويب نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويب نامه و آيين نامه هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد.

ماده 14 -هرگونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع احوال كارگاه خواهد بود. هرگاه كار فرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

فصل سوم- شرايط كار

ماده 15 -به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 16 -مدت كار روزانه كارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.

ماده 17 -كار روز، كاري اســت كه زمان انجام آن از ساعت (6 ) تا (22) و كار شــب، كاري است كه زمان انجام آن بين ســاعت (22 ) تا (6) مي باشد، كار مختلط، كاري است كه بخشــي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود.

ماده 18 -كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد.

ماده 19 -كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود.

ماده 20 -هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.

ماده 21 -اســتفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعطيلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي ها به روز ديگر منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.

ماده 22 -علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي به حساب مي آيد.

ماده 23 -در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كار افتادگــي كلي کارگر و يا تعطيلی كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت مي شود.

ماده 24 -مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محســوب نخواهد شد، براي كار كمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه مي شود.

مــاده 25 -هر گونه اضافــه كار در چهار هفته كه بيش از(176 ) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلا در قرارداد كار پيش بيني شده است.

ماده 26 -حداقل مزد پرداختي در منا

طق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.

ماده 27 -براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 28 -در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.