فارسی English العربیه

 

خرید زمین اداری

مشخصات متقاضی
الف)شخص حقوقی:
شماره ثبت
ورودی نامعتبر

در اداره ثبت شرکت های
ورودی نامعتبر

صفحه
ورودی نامعتبر

روزنامه رسمی شماره
ورودی نامعتبر

در تاریخ

ورودی نامعتبر

صاحبان امضا مجاز :
آقا / خانم
ورودی نامعتبر

به عنوان
ورودی نامعتبر