فارسی English العربیه

هاب سوخت

براساس مصوبه هاي گمرك و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر تفويض اختيار تعيين گمركات تخصصي صادرات فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز به گمرك جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و سامان بخشي امر تشريفات گمركي صادرات محموله هاي اشاره شده، گمرك مستقر در منطقه ويژه اقتصادي كاوه1396 به عنوان گمرك تخصصي فرآورده هاي نفتي براي انجام تشريفات صدور همه فرآورده هاي مزبور تعيين شد وانجام همه تشريفات صدور محموله هاي مزبور از گمرك غرب تهران به گمرك تخصصي كاوه منتقل شد تا برابر مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فراورده هاي نفتي يارانه اي، نسبت به انجام تشريفات مربوطه اقدام كنند.