فارسی English العربیه

مناظر شهری

 

میدان خلیج فارس :

 

میدان امیر کبیر:

 

 

میدان صنعت:

 

میدان جانبازان:

پارک جنگلی:

مسکونیهای شهر صنعتی کاوه:

ورودی شهر صنعتی کاوه:

نمایی از شهر صنعتی کاوه:

هتل شهر صنعتی کاوه: