فارسی English العربیه

پاسگاه شهر صنعتی کاوه

پاسگاه پلیس جهت تأمین امنیت كامل شهر صنعتی در زمینی به مساحت 2000 مترمربع  در سال 1375 احداث گردیده است .