فارسی English العربیه

واحد اطلاع رسانی

براساس ضرورت و نیاز خدمات دهی هرچه بهتر به صاحبان صنایع، واحد اطلاع رسانی با هدف پاسخگوئی به سرمایه گذاران داخلی و بین المللی، ارتباط دائم و مستقیم با مراكز صنعتی و اقتصادی داخلی و بین‏ المللی، با استفاده از اساتید و كارشناسان مجرب، مشاوره سرمایه گذاری و پاسخگوئی به متقاضیان خرید زمین با استفاده از اساتید و كارشناسان مجرب ایجاد گردیده است.

تلفن :086-42344001