فارسی English العربیه

تاریخچه شهر صنعتی کاوه

شرکت صنعتی کاوه   پس از تأسيس سازمان صنايع كوچک و نواحی صنعتی ايران با هدف تهيه طرح ، برآورد هزينه و مكانيابی نواحی صنعتی ايران در دهه  ۴۰ ، سرانجام فهرستی از شهرهای مناسب برای ايجاد شهرهای صنعتی تهيه شد حاصل فعاليت سازمان يادشده و ساير سازمانها و ارگانهای مرتبط ، تأسيس پنج شهر صنعتی به ترتيب زير بود:

  •  شهر صنعتی اهواز در سال ۱۳۴۶
  •  شهر صنعتی البرز در سال ۱۳۴۶
  •  شهر صنعتی كرمانشاه در سال ۱۳۵۰
  •  شهر صنعتی كاوه (كوروش سابق) در سال ۱۳۵۲
  •  شهر صنعتی رشت در سال ۱۳۵۳

   با مقايسه متوسط عمر كانون هاي صنعتی برنامه ريزی شده در ايران ، ميتوان شهر صنعتی كاوه را در زمره نخستين نسل شهرهای صنعتی ايران به شمار آورد.
در گزارش مطالعات و بررسي‏های اقتصادی فنی و مالی شهر صنعتی كاوه در مورد لزوم ايجاد شهرهای صنعتی توجهات زير عنوان گرديده است:

  •  جلوگيری از گسترش بي رويه شهر تهران در اثر هجوم صنعت يا جمعيت آن بدنبال سياست اعلام شده توسط دولت در سال ۱۳۴۶٫
    با تكميل ظرفيت شهر صنعتی البرز و تراكم شديد مسير قديم تهران – قزوين كه مشكلاتی را پديد آورده بود لازم بود تعدادی از صنايع جديد به منطق‌ه‏ای ديگر كه در عين حال به تهران نزديك بوده و از نظر ازدياد جمعيت نه فقط تحميلی بر تهران باشد بلكه باری از دوش آن بردارد تمركز ميافت. لذا بهترين منطقه از تمامی جوانب به خصوص موقعيت جغرافيايی، شهر صنعتي كاوه معرفی گرديد.
    نهايتاً در چارچوب منافع كلان اقتصادی كشور با هدف تشويق صاحبان سرمايه به سرمايه ‏گذاری در امر توليد به منظور رونق اقتصادی و صنعتی از جمله شهر صنعتی كاوه با مشاركت بخش‌های ذيربط دولتي احداث گرديد.

 شركت شهر صنعتی كاوه در سال ۱۳۵۲ به استناد مصوبات هيأت دولت با تركيب سهامدارانی عمدتاً دولتی جهت پيشبرد اهداف و رسالت شركت براساس موضوع اساسنامه آن كه عبارت است از ” خريد زمين و سرمايه ‏گذاری در تأمين خدمات عمومی شهری و يا اجتماعی از قبيل آب ، برق و تلفن و فاضلاب و پست و تلگراف و ايجاد راه های اصلی و فرعی تقسيم زمين به قطعات جزئی و فروش آن به واحدهای صنعتی و حرف ه‏ا و توليدی خدماتی و رفاهی (اعم از درمانگاه، مسجد، پارك و غيره) و مبادرت به هرگونه فعالیت‏ هایی كه مستقيماً يا غيرمستقيم براي ايجاد مقاصد بالا ضروری باشد و نيز سرمايه ‏گذاری در ساير شركت هایی كه به لحاظ تأمين خدمات عمومی شهر و ايجاد مسكن و غيره لازم تشخيص داده شودتشكيل گرديد.
شرکت شهر صنعتی کاوه در سال ۱۳۵۳ با ترکیب سهام داران سازمان‏ عمران ساوه ، بانک توسعه کشاورزی ایران ، بانک صنعت و معدن ، شرکت برق منطق‌ه‏ای تهران ، سازمان‏ گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک کار و اشخاص حقیقی تاسیس گردید. در ابتدا نام این شهر صنعتی ، شهر صنعتی کوروش بوده که درسال ۱۳۵۹ به شهر صنعتی کاوه تغییر نام داده است. در طی این مدت ترکیب سهام داران تغییراتی کرده است که سهامداران جاری شرکت شامل : شرکت عمران مسکن ایران ، شرکت سرمایه گذاری شاهد ، بنیاد مستضعفان ، شرکت پیوند تجارت ایرانیان ، شرکت سرمایه گذاری سینا ، سهام عدالت و سهام ترجیحی کارکنان می‏باشد.