فارسی English العربیه

سازمان مسئول و گرایش منطقه

سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شرکت شهر صنعتی کاوه می باشد. گرایش مصوب این منطقه به استناد مصوبه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ ن مورخ ۲۲/۶/۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی صنعتی – تجاری و خدماتی می باشد.

گواهینامه ها

شبکه های اجتماعی