فارسی English العربیه
فرهاد هاشمیرئیس هیات مدیره
فرهاد هاشمی
فرهاد هاشمیرئیس هیات مدیره
مجید صادقی زادهمدیر عامل
مجید صادقی زاده
مجید صادقی زادهمدیر عامل
فهیمه تائبیعضو هیات مدیره
فهیمه تائبی
فهیمه تائبیعضو هیات مدیره
مجید صادقی زاده مدیرعامل
مجید صادقی زاده
مجید صادقی زاده مدیرعامل
امیر فرهنگی فرمسئول دفتر مدیرعامل
امیر فرهنگی فر
امیر فرهنگی فرمسئول دفتر مدیرعامل
روح الله درخشیمسئول روابط عمومی
روح الله درخشی
روح الله درخشیمسئول روابط عمومی
محسن کریمیمعاون مهندسی و توسعه
محسن کریمی
محسن کریمیمعاون مهندسی و توسعه
رجبعلی رضاییمعاون مالی اداری و منابع انسانی
رجبعلی رضایی
رجبعلی رضاییمعاون مالی اداری و منابع انسانی
رضا عبدالکریمیسرپرست معاونت امور شهری و منطقه ویژه
رضا عبدالکریمی
رضا عبدالکریمیسرپرست معاونت امور شهری و منطقه ویژه
ابوالفضل شوشتریمدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه
ابوالفضل شوشتری
ابوالفضل شوشتریمدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه
مدیر سرمایه گذاری بازاریابی و فروش
مدیر سرمایه گذاری بازاریابی و فروش
یدالله جدیدیمدیر حقوقی
یدالله جدیدی
یدالله جدیدیمدیر حقوقی