فارسی English العربیه
فرهاد بناییعضو هیات مدیره
فرهاد بنایی
فرهاد بناییعضو هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
فرهاد هاشمیمدیرعامل و رئیس هیات مدیره
فرهاد هاشمی
فرهاد هاشمیمدیرعامل و رئیس هیات مدیره
میر محمود یزدانیعضو هیات مدیره
میر محمود یزدانی
میر محمود یزدانیعضو هیات مدیره
رجبعلی رضاییعضو هیات مدیره
رجبعلی رضایی
رجبعلی رضاییعضو هیات مدیره
فرهاد هاشمیمدیرعامل
فرهاد هاشمی
فرهاد هاشمیمدیرعامل
امیر فرهنگی فرمسئول دفتر مدیرعامل
امیر فرهنگی فر
امیر فرهنگی فرمسئول دفتر مدیرعامل
روح الله درخشیمسئول روابط عمومی
روح الله درخشی
روح الله درخشیمسئول روابط عمومی
محسن کریمیمعاون مهندسی و توسعه
محسن کریمی
محسن کریمیمعاون مهندسی و توسعه
رجبعلی رضاییمعاون مالی اداری و منابع انسانی
رجبعلی رضایی
رجبعلی رضاییمعاون مالی اداری و منابع انسانی
رضا عبدالکریمیسرپرست معاونت امور شهری و منطقه ویژه
رضا عبدالکریمی
رضا عبدالکریمیسرپرست معاونت امور شهری و منطقه ویژه
علیرضا ذبیحیسرپرست برنامه ریزی وکنترل پروژه
علیرضا ذبیحی
علیرضا ذبیحیسرپرست برنامه ریزی وکنترل پروژه
ابوالفضل شوشتریسرپرست سرمایه گذاری بازاریابی و فروش
ابوالفضل شوشتری
ابوالفضل شوشتریسرپرست سرمایه گذاری بازاریابی و فروش
یدالله جدیدیمدیر حقوقی
یدالله جدیدی
یدالله جدیدیمدیر حقوقی